برنامه درسي كارشناسي ارشد
 
 
 گروه کنترل
برنامه درسی مهندسی برق کنترل ورودی های 94 و مابعد در سه زمینه تخصصی سیستم های کنترل، اتوماسیون صنعتی، مهندسی سیستم
کنترل - مهندسی سیستم ( ورودی های 93 و ماقبل )
آشنایی با برنامه آموزشی – پژوهشی زمینه تخصصی
کنترل - کنترل ( ورودی های 93 و ماقبل )
  کنترل- کنترل ورودی 1402 و ما بعد
 
 
 گروه مکاترونیک
مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد مکاترونیک
 
 
 گروه قدرت
سرفصل دروس گرایشهای مهندسی برق - قدرت ورودی 93
قدرت ورودی 92 و ماقبل
مهندسی برق قدرت در دو گرایش ورودی های 94 و مابعد
  قدرت در دو گرایش ورودی 1402 و مابعد
 
 
 گروه الکترونیک
مدار و سیستم و تکنولوژی
( ورودی های 93 و ماقبل )
 الکترونیک در دو گرایش
( ورودی های 94 و مابعد )
 سیستم های  الکترونیک دیجیتال ( ورودی های 98 و ما بعد)

مهندسی متریونیک( ورودی 401 و ما بعد)
  الکترونیک در سه گرایش ورودی 1402 و مابعد
 
 
 
 گروه مخابرات
مخابرات موج و سیستم
( ورودی های 93 و ماقبل )
مهندسی برق- مخابرات سیستم ورودی های 94 و مابعد
مهندسی برق- مخابرات موج و میدان ورودی های 94 و مابعد
  مهندسی برق- مخابرات سیستم ورودی های 98 و ما بعد
  مخابرات در دو گرایش ورودی 1402 و مابعد
 
 
 
 گروه مهندسی پزشکی
بیوالکتریک
( ورودی های 93 و ماقبل )
بیوالکتریک
( ورودی های 94 و مابعد )
 بیوالکتریک 
( ورودی های 95 و مابعد)
 مهندسی پزشکی- رایانش تصاویر پزشکی
 مهندسی پزشکی- بیوالکتریک ورودی 1401 و مابعد
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/10/10
تعداد بازدید:
33552
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.