1396/11/03
برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري پوريا جعفري
عنوان رساله

 
 ‎ 
طراحي كنترلكنندههاي فازي تطبيقي بر پايه قوانين تطبيق مرتبه كسري براي
سيستمهاي مرتبه كسري
 
دانشجو :
 
پوريا جعفري
تعداد بازدید:
115
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.